แนะนำโรงเรียนของเรา


Learn more »

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ที่ตั้ง เลขที่ ๕๕ หมู่ ๑๓ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          โรงเรียนนาวังศึกษาวิช เดิมชื่อ “โรงเรียนนากลางศึกษาวิช” จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๑ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ มีนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน             
                    วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง ๕ ตำบล ของอำเภอนากลางได้แก่ ตำบลเทพคีรี ตำบลนาเหล่า ตำบลนาแก ตำบลวังทอง และตำบลวังปลาป้อม ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อตามกิ่งอำเภอเป็น “โรงเรียนนาวังศึกษาวิช”

ข้อมูลทั่วไป